בחזרה לעמוד הבית >

מדיניות פרטיות

מסמך זה אינו מהווה ואינו אמור להוות הצעה למכור ו/או לרכוש זכויות בשותפות ו/או לרכוש ו/או למכור ניירות ערך ו/או כל מכשיר פיננסי אחר ("ניירות ערך"). מסמך זה אינו מהווה ואינו אמור להוות בסיס להערכה של ניירות ערך כלשהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע הכלול במסמך בהקשר להצעה ו/או הנפקה של ניירות ערך הינו מידע אינדיקטיבי ומקדמי בלבד והוא נועד לצרכי המחשה בלבד. הערכה של רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך צריכה להיעשות אך ורק בהתבסס על מסמכים ו/או נתונים מקוריים בלבד.

מסמך זה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך והוא יופץ רק באופן שלא יהווה הצעה לציבור בהתאם לסעיפים 15 ו 15- א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- ("חוק ניירות ערך"). ניירות הערך מוצעים ויוצעו למספר מוגבל של משקיעים ( 35 משקיעים או פחות בכל תקופה של 12 חודשים), אשר יבחרו על ידי אמתאלס בע"מ ו/או משקיעים, עד למספר מרבי של 50 משקיעים, המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, כפי שתתוקן מעת לעת ("משקיעים מוסדיים").

רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך תיעשה אך ורק על בסיס מסמך הצעה פרטית (או מסמך הצעה אחר) הרלוונטי לניירות הערך אשר יכלול גילוי בכתב על ניירות הערך וזיהוי ותיאור של גורמי הסיכון הרלוונטיים. יש לבחון מסמך כאמור בזהירות ובאופן עצמי על ידי כל משקיע.

המידע הכלול במסמך זה אינו מהווה ואינו אמור להוות יעוץ משפטי, חשבונאי ו/או מיסויי ואין להתייחס אליו ככזה. מוצע למקבל מסמך זה לשקול את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות הערך ו/או בעסק המתואר במסמך זה ו/או במסמכים המצורפים ולקבל יעוץ משפטי ומיסויי. אמתאלס בע"מ מניחה שכל מקבלי המסמך והמשתמשים בו מבינים את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובעסקים המתוארים במסמך זה ובמסמכים המצורפים לו.

מסמך זה והמסמכים הנלווים לו אינם מהווים מצג כלשהו של אמתאלס בע"מ ו/או מי עובדיה, מנהליה ו/או נציגיה ואין ולא תהייה למי מהם אחריות מפורשת ו/או משתמעת ביחס למידע הכלול במסמך זה, לדיוק של המידע, לשלמותו ו/או למידה שבה ניתן לעשות בו שימוש אם בכלל. אמתאלס בע"מ ו/או מי עובדיה, מנהליה ו/או נציגיה אינם ולא יהיו אחראים לכל פעולה ו/או מעשה שיעשה ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מפעולה ו/או מעשה על בהתבסס על מסמך זה.

מסמך זה וכל מידע אחר המצורף לו מכיל מידע מסווג ופרטי ומשום כך מיועד להפצה לידי אנשים מורשים בלבד. אם אינך מוסמך ויעד ישיר של תפוצת המסמך, אינך רשאי להפיץ את המסמך, להעתיק, לעשות בו כל שינוי או התאמה ולהתבסס עליו לשם פעולה עתידית. המידע הכלול במסמך זה לא נועד לשכפול, /או הפצה בכל צורה ולשום מטרה כולל, אך לא מוגבל, לאמצעים אלקטרוניים, מכאניים, בדרך של צילום, אחסון של מידע, ואמצעים ניידים.

אמתאלס בע"מ מדגישה שוב עבור כל הצדדים הקשורים אליה, כולל משקיעים, מפיצים, עובדים, נותני השירותים ולקוחות את חובת הסודיות ואיסור ההפצה של מידע על הקרן, החלה עליהם, ואת ההשלכות הכבדות, האישיות, שעשויות להיגרם להם אם הם מפירים חובה זו.

כל הזכויות שמורות.